Forretningsbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.gomore.dk accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.


§1 Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af GoMore ApS, CVR-nr. 35865497, Kompagnistræde 20C, 3. sal, 1208 København K (herefter kaldet ”GoMore”).

§2 Medlemskab

2.1 Adgangen til at benytte de af GoMore tilbudte ydelser afhænger af, om brugeren er gæst eller registreret medlem af GoMore. Såvel gæster som medlemmer af GoMore kan aftale samkørsel ved brug af GoMores platform. Adgang til GoMores formidlingsplatforms medannoncering af samkørselstilbud forudsætter dog medlemskab af GoMore.

2.2 Et medlem som opretter en annonce for samkørsel kaldes herefter for ”Bilist”. Et medlem eller en gæst som benytter sig af en annonce for samkørsel, kaldes herefter for ”Passager”.

2.3 Medlemskab af GoMore bliver etableret og er gyldigt ved:

a) medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for GoMore;

b) medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i GoMores medlemsprofil eller oprettelse af medlemskab via Facebook- profil. Et medlem kan til enhver tid under menuen ”brugerprofil” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af GoMore, anses medlemskabet automatisk for ophørt.

2.4 Medlemmet modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til medlemmets oplyste e-mailadresse.

2.5 GoMore er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen ”min konto”.

2.6 Medlemmet meldes i forbindelse med tilmeldingen automatisk til GoMores nyhedsbrev, som sendes til medlemmets oplyste e-mailadresse.

§3 Ydelser

3.1 GoMores brugere erhverver af GoMore alene adgang til en formidlingsplatform (database). Formidlingsplatformen indeholder og giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Passagerer at etablere den fornødne kontakt til Bilister, som annoncerer en samkørselsmulighed, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende privat samkørsel.

§4 Betaling

4.1 Medmindre andet fremgår, skal brugerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse hos GoMore. Det er ikke tilladt at aftale andre priser. Retningslinjerne vil fremgå automatisk, når der udarbejdes en annonce for samkørsel.

4.2 Formidlingsplatformen indeholder et betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling for samkørsel mellem Passager og Bilist. Ved brug af online betaling reserveres beløbet for samkørsel på Passagerens debit- eller kreditkort, når han eller hun booker samkørsel (også kaldet ’lift’). Betaling trækkes når Bilisten godkender din anmodning, men beløbet for samkørsel overføres først til Bilistens konto på gomore.dk 24 timer efter det planlagte starttidspunkt for samkørslen, hvorefter han eller hun kan vælge at hæve beløbet.

4.3 Hvis samkørslen ikke gennemføres grundet Bilistens forhold, og hvis Passageren gør GoMore opmærksom herpå via hjemmesiden mindre end 24 timer efter starttidspunktet for den planlagte samkørsel, annulleres betalingen. Dette gælder også, hvis Passageren aflyser samkørslen via hjemmesiden senest 24 timer inden afgang. Aflyser Passageren et lift indenfor 24 timer fra afgangstidspunktet, vil Passageren blive opkrævet et aflysningsgebyr. Ved afbestilling af en delrute vil der blive taget udgangspunkt i liftets oprindelige starttidspunkt og ikke opsamlingstidspunktet for den pågældende delrute.

4.4 GoMore forbeholder sig retten til at gennemføre betalingen på trods af Passagerens rettidige indsigelse på baggrund af oplysninger indhentet fra Bilisten. GoMore forbeholder sig ydermere retten til at vurdere, hvorvidt en aflysning er foretaget inden for et anstændigt tidsrum fra den fortagede booking, og herigennem returnere betalingen til Passageren, på trods af at aflysningen foretages indenfor 24 timer fra liftets afgangstidspunkt. Samme betingelser gør sig gældende ved aflysning indenfor 3 timer fra liftets afgang. Hvis GoMore benytter sig af denne mulighed, vil det blive meddelt til begge parter via e-mail. GoMore kan under ingen omstændigheder drages økonomisk til ansvar for udnyttelse – eller manglende udnyttelse – af denne mulighed.

4.5 For at stille formidlingsplatformen til rådighed opkræver GoMore et servicegebyr af prisen for den enkelte samkørsel. Størrelsen af servicegebyret vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden, og Bilisten betaler automatisk beløbet ud af den godtgørelse, som han eller hun modtager fra Passageren online.

§5 Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på GoMores hjemmeside fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem GoMore og brugeren. GoMore forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retsskridt, som GoMore anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af 5.2.

§6 Brugerens særlige forpligtelser

6.1 Brugeren indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til GoMore ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

6.2 Brugeren indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af GoMores hjemmeside tilfører GoMores hjemmeside usædeligt og strafferetsligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre GoMore samt andre brugeres software og hardware skade.

6.3 Brugeren indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data på GoMores hjemmeside til anden brug end kontakt direkte relateret til GoMores formidling af samkørsel, herunder specielt ved at benyttelse e-mail-adresser og postadresser, som medlemmet via GoMores hjemmeside måtte komme i besiddelse af.

6.4 Brugeren indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. GoMore forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere brugerens korrespondance med andre brugere via platformen samt at opsige dennes medlemskab.

§7 Ansvarsfraskrivelse for GoMore

7.1 GoMore er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af GoMores formidling af samkørsel foregår derfor på brugernes eget ansvar. GoMore hæfter ikke for eventuelle opståede skader under samkørsel. Ligeledes hæfter GoMore under ingen omstændigheder for samkørsel, som ikke er lykkedes helt eller delvist.

7.2 Brugeren er indforstået med og accepterer, at GoMore ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på GoMores hjemmeside. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for samkørslen afhænger alene af Bilisten og Passageren og vedrører i intet tilfælde GoMore.

7.3 GoMores ydelse er gennemført, når brugeren har fået adgang til de på GoMores hjemmeside tilgængelige kontaktdetaljer, som brugeren har anmodet om med henblik på at aftale samkørsel. Hvis brugeren benytter GoMores online betalingsplatform, er betalingsydelsen endvidere gennemført, når beløbet er overført fra Passager til Bilist.

7.4. GoMore kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

7.5 GoMore kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

7.6 GoMore kan ikke drages til ansvar for indholdet på GoMores hjemmeside; herunder særligt tekst, information eller links som er indrykket af medlemmer i fritekst-felter på hjemmesiden.

§8 Databeskyttelse

8.1 Ved afgivelse af deres oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og ruteinformation er brugeren indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve GoMores forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter GoMores hjemmeside. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og lignende, som vil blive behandlet fortroligt.

8.2 GoMore vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af GoMores forretningskoncept om tilbud om samkørsel. Medlemmet er indforstået med, at medlemsoplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

8.3 Lift eller biler oprettet på GoMore vil kunne søges frem af søgemaskiner som fx Google, ligesom de vil kunne optræde i rejseplanlæggere såsom Rejseplanen.

8.4 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”min konto” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger.

8.5 Der henvises til GoMores generelle datapolitik. Du finder betingelserne her.

§9 Ændringer af forretningsbetingelser

9.1 GoMore forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

9.2 I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil medlemmerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af GoMores hjemmeside.

§10 Øvrige bestemmelser

10.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

10.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

10.3 Enhver tvist mellem GoMore og en bruger afgøres efter dansk ret.

København, januar 2014