Lad ikke en krise gå til spilde

Matias Dalsgaard
Matias Dalsgaard · 1. december 2022

(Read English version below)

Det siges, at man ikke skal lade en god krise gå til spilde. Om vores nuværende krise er god, ved jeg ikke, men i hvert fald er den stor og mangefacetteret. 

Krig, forsyningsusikkerhed, inflation og ustyrlige energipriser. Alt sammen i kølvandet på en pandemi, som måske heller ikke er ovre endnu. Vi holder vejret, og håber, at vinteren ikke bliver for kold, og at verden snart vil falde til ro. 

Før de nuværende kriser satte ind, var klimakrisen vores primære bekymring. Nu synes klimakrisen mentalt skubbet lidt i baggrunden. Men det bliver den ikke mindre alvorlig af. Når den nuværende uro engang har lagt sig, kommer vi til at vende tilbage til klimaets langsigtede udfordringer. 

Vi skal gentænke måden, vi forbruger

Hvis der skal komme noget godt ud af de nuværende kriser – blot et lille lys i mørket – så må det være, at krisen får os til at gentænke måden, som vi forbruger og lever på. Man mærker det på sig selv.

Forbrug, som ikke er nødvendigt, virker lige pludseligt ikke bare dyrt, men også u-cool. Pludselig får vi øje på, hvordan vi forbruger, fordi stigende priser og global usikkerhed, stiller spørgsmålstegn ved, hvad vi egentlig har brug for. 

Egoistisk adfærd bliver også mindre cool. I opgangstider er det mere legitimt at blære sig – med sin store bil, sine dyre ure og sine dyre rejser. Vi hepper på dem, der tjener mest og forbruger mest. Det har ændret sig nu. 

Pludselig er guldet ikke så skinnende. Vi rykker sammen i bussen, som man siger. Eller i bilerne. Det besynderlige ved det hele er, at vi jo godt i forvejen vidste, at vores ressourceforbrug ikke er bæredygtigt. På trods af denne viden, er vores forbrug fortsat med at vokse. 

Antallet af biler bliver fx ved med at vokse, og vi har nu langt over 1 bil for hver 2 indbyggere i Danmark. Byerne er fulde af biler, som holder parkeret det meste af tiden, og hvoraf mange kunne undværes, hvis vi deltes om dem.

Men hvem skal først gøre noget ved det? Hvem rykker først? 

Hvorfor lige mig, mens andre fortsætter med at forbruge som om, at intet var hændt? Mange skal gøre noget samtidigt, hvis forbruget skal ned. 

Et fælles projekt

Nu er situationen en anden. Økonomien presser os i stort tal til at overveje, hvordan vi forbruger. Når man ser sig omkring, prøver alle andre også at spare. Pludselig er man ikke alene om opgaven. Vi køber mindre ind, vi undgår mere spild, vi deles mere om de ting, vi har. 

Pludselig er det en form for fælles projekt at forbruge mere fornuftigt, og nogle ting er bare lettere, når vi er fælles om dem. 

Selvom der fortsat er mere grund til bekymring end til optimisme, og tiden ikke er til at tage glæderne på forskud, så håber jeg, at vi på den anden side af de nuværende kriser vil huske den tid, da det ikke var så cool at stor-forbruge. Og måske tage nogle af de positive erfaringer fra denne tid med os videre.

________

Never let a crisis go to waste

It is said that a crisis should never be wasted. Whether our current crisis is a good one, I do not know, but it is certainly a large and multifaceted one.

War, insecurity of supply, inflation, and soaring energy prices. All in the wake of a pandemic that may not be over yet. We are holding our breath, hoping that winter will not be too cold and that the world will soon calm down.

Before the current crises hit, the climate crisis was our main concern. Now the climate crisis seems mentally pushed a bit into the background. But that does not make it any less serious. Once the current turmoil subsides, we will return to the long-term challenges of climate change.

We need to rethink the way we consume

If any good is to come out of the current crises – just a small light in the darkness – it must be that the crisis makes us rethink the way we consume and live. You can feel it yourself.

Consumption that is not necessary suddenly seems not only expensive, but also un-cool. Suddenly, we are questioning how we consume, because rising prices and global uncertainty are calling into question what we really need.

Selfish behaviour is also becoming less cool. In times of prosperity, it is more legitimate to show off – with your big car, your expensive watches, and your expensive trips. We cheer on those who earn the most and consume the most. That has changed.

Suddenly the gold isn’t so shiny. We’re moving closer together. The strange thing is that we already knew that our resource consumption is not sustainable. Despite this knowledge, our consumption has continued to grow.

The number of cars, for example, continues to grow, and we now have more than one car for every two inhabitants in Denmark. Cities are full of cars parked most of the time, many of which could be avoided if we shared them.

But who is going to do something about it first? Who will move first?

Why me, while others continue to consume as if nothing has happened? We all need to do something at once if consumption is to come down.

A joint project

Now the situation is different. The economy is pushing us in large numbers to rethink how we consume. When you look around, everyone else is trying to save on resources too. Suddenly you’re not alone with the task. We buy less, we avoid to create more waste, we share more of what we have.

Suddenly it’s a kind of joint project to consume more wisely, and some things are just easier when we share them.

Although there is still more cause for concern than optimism, and this is not the time to get ahead of ourselves, I hope that on the other side of the current crises we will remember the time when big-consumption was not so cool. And perhaps take some of the positive lessons of that time with us.