5 grønne startups: Du tror, det bæredygtige valg er dyrt og bøvlet?

· 10. november 2022

(English below)

Fra indlæg i Politiken Klimamonitor 10/11 2022 af CCO, Jeanette Søby i samarbejde med Swappies, Doland, EcoTree og CO2HERO.

Forkert.

I den ulykkelige situation som forsynings- og energikrisen er, ser vi, at der vokser noget nyt.

Der er skabt en naturlig opmærksomhed og en ny forståelse for, at både individ og fællesskabet vinder ved det bæredygtige valg.

Tilvalg af mere bæredygtige produkter handler om aktive valg af og tillid til fællesskabet mellem brands og forbrugere. Vi kalder fællesskabet for the circle of goodnes. Som virksomheder er det vores hovedopgave, at innovere, investere og invitere. Som forbruger er hovedopgaven at verificere, vælge og hverve andre forbrugere til en grøn levestil.

Den igangværende krise har gjort den cirkel mere aktuel end nogensinde. Og naturligt åbnet fleres øjne for, at what’s in it for me fint kan kombineres med bæredygtige valg. Valg af varmekilder er et godt eksempel.

De, som for et eller to år siden valgte at investere i varmepumper og solcelleanlæg har nu fået en tydelig personlig gevinst. Og de hjælper fællesskabet i og med, at vores samlede gas- og oliebehov er mindre.

Sociale kanaler og fællesskaber

Vi driver fem væsensforskellige virksomheder: DoLand (investering), EcoTree (naturbaserede løsninger), GoMore (transport), Swappie (istandsatte telefoner) samt CO2Hero (forbruger- og medarbejderengagement). Men vi har noget til fælles: en kommerciel målsætning med bæredygtighed for øje.

Opfattelsen er ofte, at mere bæredygtige valg er dyre og bøvlede. Og at høj inflation og energikrise, derfor er ensbetydende med mindre salg, mindre fokus af vores ydelser. Det oplever vi ikke.

De fleste bæredygtighedsfokuserede produkter er gode til prisen. Tag bare delebiler og istandsatte telefoner som eksempler.

Produkter etableret efter bæredygtige principper er også bredt tilgængelige. Tag økomærkede madvarer og bæredygtige investeringer som eksempler.

Dertil er produkter, der tager højde for klima og miljø, i et større omfang baseret på fælles indsatser og interaktion end klassiske produkter.

Vi mener, at nøglen til at flytte valg af bæredygtige produkter og ydelser fra firstmover-segmentet til mainstream-segmentet, netop ligger i det fælles.

Som forbrugere spejler vi vores liv på de sociale kanaler, hvor vi inspirerer og fortæller hinanden; hvad vi mener, hvad vi køber og gør. Vi eksponerer vores valg. Vi fortæller, hvor smart det er at købe genbrug, dele biler, eller hvor man kan få hjælp til at placere sparepengene bæredygtigt.

Som virksomheder skal vi indgå aktivt i den fælles fortælling, erfaringsudveksle og lette vejen for både det gode, men også det mere kritiske aspekt af vores produkter. Bæredygtige tilvalg handler både om dialog, gennemsigtighed og om tillid.

Vi skal bygge fysiske og digitale hovedveje, der gør dialog og erfaringsudveksling mellem forbrugere og virksomheder let. For det er gennem det sociale fællesskab og udveksling, at vi kan opnå tillid og dermed et øget fokus.

Tre principper for vækst

Der tales, ud over pris, meget om greenwashing, og om at bæredygtighedsløfter er svære at gennemskue. Derfor fravælger nogen de bæredygtighedsfokuserede produkter.

Det er vores erfaring, at tillid er grundstenen i kampen mod fravalget. Og tillid bygger vi med tre centrale principper:

  1. Ærlighed
  2. Transparens
  3. Valg

Bæredygtighed er ekstremt komplekst. De fleste kan godt forholde sig til, at tog er bedre end bil, at grøntsager er bedre end rødt kød, og at madspild bør undgås. Men når det handler om, hvorvidt elbiler eller hybridbiler er grønne, om træfældning er dårligt eller om biomasse er en CO2-katastrofe, bliver det næsten uoverskueligt komplekst. Det skal vi være ærlige om.

I vores ærlighed om kompleksitet skal vi tilbyde ekstrem transparens. Vi skal mestre data til perfektion, men nok så vigtigt, skal vi åbne vores virksomheder og invitere forbrugerne indenfor til at se, opleve og kritisere. Indsigt skaber tillid.

Med ærlighed, og transparens på plads, skal vi tilbyde forbrugerne både tilgængelighed og lette valg. Valg mellem ydelser og produkter. Valg mellem hjælp eller ’gør det selv’. Men altid valg der bidrager til den bæredygtige udvikling. Og det kræver løbende innovation baseret på viden og dialog.

Med de tre principper kan vi bevare og udvide den bæredygtighedsspire, som krisen har lagt hos langt flere forbrugere end før. Der er stort fokus på ressourcer og på fremtiden. Dét er vores mulighed for at gøre produkter og ydelser, der fremmer bæredygtighed mainstream.

Denne grafik, Circle of Goodness, er lavet af CO2Hero og skal vise, hvordan forhold mellem virksomhed og forbruger anskues.

5 green startups: you think the sustainable choice is expensive and hassle?

From the opinion piece in Politiken Klimamonitor 10/11 2022 by CCO, Jeanette Søby in collaboration with Swappies, Doland, EcoTree and CO2HERO. 

Wrong: The framework for sustainable choice is better than ever, write leaders from five companies in this discussion post.

In the unfortunate state of the supply and energy crisis, we’re seeing something new grow.

There is a natural awareness, and a new understanding, that both the individual and the community gain from the sustainable choice.

Choosing more sustainable products is about active choice and trust in the community between brands and consumers. We call this community the circle of goodnes. As companies, our main task is to innovate, invest and invite. As consumers, our main task is to verify, select and recruit other consumers to a green lifestyle.

The current crisis has made this circle more relevant than ever. And naturally opened the eyes of many to the fact that what’s in it for me can be nicely combined with sustainable choices. Choosing heating sources is a good example.

Those who chose to invest in heat pumps and solar PV a year or two ago now have a clear personal gain. And they are helping the community by reducing our overall gas and oil needs.

Social channels and communities

We run five very different businesses: DoLand (investment), EcoTree (nature-based solutions), GoMore (transport), Swappie (refurbished phones) and CO2Hero (consumer and employee engagement). But we have something in common: a commercial objective with sustainability in mind.

The perception is often that more sustainable choices are expensive and burdensome. And that high inflation and energy crisis, therefore, equals less sales, less focus of our services. We don’t experience that.

Most sustainability-focused products are good value for money. Just take car sharing and refurbished phones as examples.

Products established on sustainable principles are also widely available. Take eco-labelled food and sustainable investments as examples.

In addition, products that take into account climate and environment are to a larger extent based on shared efforts and interaction than classical products.

We believe that the key to moving the choice of sustainable products and services from the first-mover segment to the mainstream lies precisely in the common.

As consumers, we mirror our lives on social channels where we inspire and tell each other; what we think, what we buy and what we do. We expose our choices. We tell how smart it is to buy recycled, share cars, or where to get help to invest savings sustainably.

As companies, we need to actively engage in the shared narrative, sharing experiences and facilitating both the good and the more critical aspects of our products. Sustainable choices are about dialogue, transparency and trust.

We need to build physical and digital highways that make dialogue and experience sharing between consumers and businesses easy. Because it is through social community and exchange that we can achieve trust and thus increased focus.

Three principles for growth

Beyond price, there is much talk about greenwashing and that sustainability promises are hard to see through. That’s why some people opt out of sustainability-focused products.

In our experience, trust is the cornerstone in the fight against opt-out. And we build trust with three key principles:

  • Honesty
  • Transparency
  • Choice

Sustainability is extremely complex. Most people can relate to the fact that trains are better than cars, that vegetables are better than red meat and that food waste should be avoided. But when it comes to whether electric or hybrid cars are green, whether logging is bad or whether biomass is a CO2 disaster, it becomes almost unmanageably complex. We need to be honest about that.

In our honesty about complexity, we must offer extreme transparency. We must master data to perfection, but more importantly, we must open up our businesses and invite consumers inside to see, experience and critique. Insight breeds trust.

With honesty, and transparency in place, we must offer consumers both accessibility and ease of choice. Choice between services and products. Choice between help or ‘do it yourself’. But always choices that contribute to sustainable development. And this requires continuous innovation based on knowledge and dialogue.

With these three principles, we can maintain and extend the sustainability spark that the crisis has created in many more consumers than before. There is a strong focus on resources and on the future. This is our opportunity to make products and services that promote sustainability mainstream.

This graphic, Circle of Goodness, was created by CO2Hero to show how business-consumer relationships are viewed.