Den selv-delende bil

Matias Dalsgaard
Matias Dalsgaard · 31. marts 2022

(English version below)

I fremtiden vil ingen længere eje en bil. Biler vil blive autonome robotter, der drives af store flådeejere, og man vil bestille en bil, når man har brug for biltransport.

Det er i grove træk det scenarie, de fleste af os ser, når vi kigger ind i den fjerne fremtid for hvordan biler bruges og hvordan de udvikles. Og når vi ser bort fra alle detaljerne og kompleksiteten i de udfordringer, som vi vil stå over for, før vi når frem til dette scenarie.

Som administrerende direktør for delebilsfirmaet GoMore følger jeg nysgerrigt udviklingen af selvkørende biler. Denne udvikling vil i sidste ende få indvirkning på deling af biler, og forhåbentlig en meget positiv indvirkning. Men de store spørgsmål er hvornår og hvordan.

For fem år siden var selvkørende biler et varmt emne i Danmark og globalt. Herefter fladede interessen ud i et stykke tid, for selv om emnet var fascinerende, var virkeligheden, at de biler, som er tilgængelige for forbrugerne, stadig er langt fra at være selvkørende. Det er stadig tilfældet, men jeg fornemmer en anden bølge af interesse omkring emnet nu – og denne gang med et lidt mere realistisk fortegn end for fem år siden.

Derfor besluttede jeg for nogle måneder siden igen at bruge mere tid på at forstå den aktuelle situation inden for selvkørende biler. Hvor er vi og hvor er vi på vej hen med de selvkørende biler, og hvilken indvirkning vil det få på delebiler?

Udover at læse og studere tog jeg denne gang min private research et skridt videre og fløj til Phoenix for at teste robot-taxaer fra Google-ejede Waymo. Waymo er et af de mest avancerede producenter af selvkørende biler på planeten og driver en kommerciel autonom taxiflåde i en forstad til Phoenix. Du kan få indblik i min lille forskningstur her.

Det er på vej. Ish

Følgende er hvad jeg konkluderede. Vel vidende, at fremtiden næsten altid vil vise, at alle forudsigelser er forkerte. Jeg beklager tekstens længde, men det gode er, at man kun behøver at læse den, hvis man er interesseret i emnet…

Selvkørende biler vil få en enorm betydning for mobilitet, men ikke lige foreløbigt, ikke generelt og ikke for delebiler. Individuelle funktioner for selvkørende biler vil blive udviklet og forbedret til markedet for masseproducerede biler. Vi har allerede mange af disse funktioner i dag: Adaptiv fartpilot, vognbaneassistance, parkeringssensorer, automatiseret parallelparkering osv. Tesla er det firma, der har været bedst til at markedsføre sådanne funktioner som “autonome”, hvilket er smart, men lidt misvisende. Udviklingen vil fortsætte, og det vil blive stadig mere sikkert og bekvemt at køre bil, men vi vil ikke se biler uden chauffører foreløbig. Teknologien, infrastrukturen og lovgivningen er langt fra klar.

Når jeg taler om biler her, mener jeg masseproducerede biler, dvs. den slags biler, der primært vil blive brugt til delebiler. Der vil gå lang tid, før vi ser biler, der ikke kræver en chauffør, som er i stand til at tage kontrol over bilen i hvert fald en del af tiden. Så længe der er brug for en chauffør, vil effekten på delebiler være begrænset. Kørsel kan blive sikrere og mere komfortabel takket være den teknologi, der ligger til grund for selvkørende biler, men der vil stadig være brug for menneskelige chauffører.

Hvad der faktisk kan være på vej

Jeg ser to realistiske resultater af fremskridtene inden for selvkørende biler i løbet af de næste ti år.

  1. Motorvejskørsel: selvkørende biler vil måske blive i stand til at overtage den fulde kontrol over bilen på visse motorvejsafstande under de rette vejrforhold. Motorvejen er et stærkt reguleret område, hvor alle biler kører i samme retning, og hvor der ikke er fodgængere eller biler, der krydser den. Miljøet er egnet til et vist niveau af automatiseret kørsel.
  2. Robot-taxaer: I visse begrænsede områder, som er afprøvede og har udførlige kort, kan vi måske se flere robot-taxa-tjenester som Waymo i Phoenix. I disse områder vil robot-taxaen måske kunne konkurrere med andre kørsels- eller taxa-tjenester.

Både resultat 1 og 2 falder ind under det, der kaldes automatiseret kørsel niveau 4. På niveau 4 er køretøjet i stand til at udføre alle kørefunktioner under visse betingelser. På niveau 5 kan køretøjet udføre alle kørselsfunktioner under alle forhold, og skridtet fra 4 til 5 vil stadig være et kæmpe skridt at tage.

Bemærk, at jeg kun taler om biler her. Vi vil se busser og lastbiler, der kører på foruddefinerede ruter, drage fordel af teknologien, ligesom vi vil se robot-taxaer operere i flere områder i de kommende år.

Det er dog interessant at overveje, hvor attraktivt det egentlig ville være at nå frem til automatiseret kørsel på niveau 5 for biler. Hvad ville niveau 5 realistisk set give forskellige brugsscenarier? Hvis vi kunne producere selvkørende biler på niveau 5, er jeg dog ikke sikker på, at det ville være så fordelagtigt for den gennemsnitlige bilist, som det lyder.

Omkostningerne til lidars, radarer, kameraer og alt det andet hardware og software, der indgår i selvkørende biler, er meget høje. Det koster 300.000-400.000 USD at udstyre en Waymo-bil med den teknologi (en bil, der er niveau 4, ikke niveau 5). Denne pris vil naturligvis falde, hvis udstyret bliver standard og masseproduceret. Men indtil videre er der kun en potentiel business case i at udstyre biler med den teknologi, hvis man kan spare lønnen for en chauffør, eller hvis man kan sælge de selvkørende biler til en ekstremt høj pris. Derfor synes robot-taxaer at være det mest sandsynlige anvendelsesområde for fuldt udstyrede selvkørende biler.

Forsøg at tænke det igennem

Lad os antage, at prisen kommer ned, og at forbrugerne kan købe biler med den fineste teknologi. Hvad sker der så? Ville du ønske, at bilen skulle gøre alt for dig, eller ville du stadig ønske at overtage rattet i visse situationer? Jeg tror det sidste. Tænk på de tusindvis af mikrosituationer, der involverer beslutninger og præcision, som det ville være besværligt at formulere i en formel kommando. Når du parkerer bilen, når du kører op til hoveddøren for at pakke din bil, når du skal ind på McDrive, når du skal have vasket din bil osv. ”Stop, kør ind til siden, vent her, kør lidt tilbage og parker under træet i skyggen”. Alle sådanne ordrer er nemme at omsætte til meningsfulde handlinger for mennesker, men at skulle formulere alle detaljerne på en måde, der gør ordrerne til kommandoer for en computerstyret bil, kan føles en smule trættende. Så hellere bare selv overtage rattet. Bemærk også, at Waymo-bilerne i Phoenix ikke parkerer rigtigt. De stopper blot i vejkanten for at hente og aflevere passagerer. De slipper for det komplicerede arbejde med at finde og vælge en parkeringsplads.

Måske kan du tænke på det på denne måde: Selv hvis du havde råd til det, ville du så gerne køre med taxa og give ordrer til en chauffør hele dit liv? Det tror jeg ikke, ikke hele tiden, og især ikke hvis denne chauffør er en robot, der er sværere at kommunikere med end den gennemsnitlige menneskelige taxachauffør. At give ordrer kan føles som mere arbejde end at køre selv.

Jeg kunne godt se en fremtid, hvor kørsel på korte strækninger ikke er autonom af disse grunde, mens man måske har mulighed for at aktivere bilens selvkøre-system, når man kører længere strækninger. Det kunne også betyde, at udstyret vil være forskelligt for forskellige typer biler. Robot-taxaer vil få den fulde og dyreste udstyrs-pakke, mens bilen til den almindelige forbruger kun er udstyret til autonom kørsel på motorvejene eller landevejene.

Men igen, på meget lang sigt, hvis det simpelthen begynder at føles forkert at køre selv, fordi det ikke er din primære måde at interagere med en bil på, så vil du måske også foretrække ikke at køre selv på de meget korte strækninger. Infrastrukturen vil måske også blive tilpasset for at give bedre plads til selvkørende biler i den slags mikrosituationer, der er nævnt ovenfor. Desuden kunne et scenarie, hvor det endda bliver ulovligt at køre selv – fordi mennesker er mindre stabile og forudsigelige end robotter – også på lang sigt blive tilfældet. Især på motorvejene, da det er den slags veje, der er bedst egnet til autonom kørsel. Men det ville alt sammen høre til en meget fjern fremtid.

Indvirkningen på delebiler

Hvad betyder det hele så for delebiler her og nu? Ikke rigtig noget. Biler vil blive mere komfortable at køre og mere sikre. Vi vil naturligvis også gå over til elbiler inden for delebiler og brug af biler generelt, men fuldt autonome biler er ikke lige om hjørnet.

Inden vi når frem til fuldt autonom kørsel, vil delebilsfirmaer måske også blive i stand til at tilbyde nogle automatiserede billeverancetjenester. Enten fordi udlejningsbilerne vil kunne køre autonomt inden for bestemte områder, dvs. kunne levere sig selv til brugeren inden for sådanne områder, eller fordi bilerne bliver så godt udstyret med kameraer og sensorer, at de kan betjenes på afstand, hvilket betyder, at man kan have et serviceteam, der leverer biler via fjernkørsel.

Når det er sagt, vil der ske en million ting inden for delebiler, når det drejer sig om at forbedre tilgængeligheden, adgangen og bekvemmeligheden ved at dele biler. Der vil blive udviklet nye teknologier og tilbud i stor skala. Det vil ske uanset udviklingen inden for selvkørende biler, og det er det, vi arbejder med hver dag i en virksomhed som GoMore. Men det er en anden historie.

Med hensyn til selvkørende biler vil vi i lang tid tale om inkrementelle forbedringer af den verden, som vi kender den. Ikke om radikale ændringer fra den ene dag til den anden.

The self-sharing car

In the future, no one will own a car. Cars will become autonomous robots operated by large fleet owners, and you will order a car on demand when you need car transportation.

This is pretty much the end game picture that most of us see when looking into the distant future of car technology and car usage. And when we ignore all the details and complexity of the challenges that we will face before arriving at this distant future.

As CEO of the car sharing company GoMore, I curiously follow the development of AVs (autonomous vehicles). This development will eventually have an impact on the sharing of cars, and hopefully a very positive impact. But the big questions are when and how.

Five years ago, AVs were a hot topic in DK and globally. Then the buzz leveled off for some time, because even if the topic was fascinating, reality was that cars accessible for consumers were still far from autonomous. That is still the case, but I sense a second wave of buzz around the topic now – and this time with a little more reality to it than five years ago.

That is why I some months back again decided to spend more time on understanding the current state of affairs within AVs. Where are we and where are we heading with the AVs, and what impact will it have on car sharing?

Apart from reading and studying, I this time took my private research a notch further and went to Phoenix to test the robotaxis of Google-owned Waymo. Waymo is one of the most advanced AV companies on the planet and operates a commercial autonomous taxi fleet in suburban Phoenix. Here’s a link to a number of videos from my little research trip.

It’s coming. Ish

The following is what I concluded. Knowing that future will almost always prove all predictions wrong. I’m sorry about the length of the text, but good thing is that you only have to read it if you are interested in the topic…

AVs will have an enormous impact, but not any time soon, not in general and not for car sharing. Individual AV features will be developed and improved for mass market cars. We already have many of such features: Adaptive cruise control, lane keeping assistance, parking sensors, automated parallel parking etc. Tesla is the company that has been best at marketing such features as “autonomous”, which is smart, but slightly misleading. The development will continue, and it will become increasingly safe and convenient to drive a car, but we will not see cars without drivers any time soon. The technology, the infrastructure and the legislation are far from ready.

When I talk about cars here, I mean mass market cars, i.e., the kind of cars that would primarily be used for car sharing. It will take a long time before we see cars that don’t require a driver who is able to take control over the car at least some of the time. As long as a driver is needed, the impact on car sharing will be limited. Driving might become safer and more convenient thanks to AV technology, but will still need human drivers.

What might actually be coming

I do, however, see two realistic outcomes of the progress within AVs, let’s say over the next ten years.

1) Motorway driving: The AV system might become able to take full control of the car at certain motorway distances under the right weather conditions. The motorway is a highly regulated area with all cars driving in the same direction and no pedestrians or cars crossing. The environment is fit for some level of automated driving.

2) Robotaxis: In certain restricted and well mapped and tested areas, we might see more robotaxi services like Waymo in Phoenix. In these areas, the robotaxis might be able to compete with other ride hailing or taxi services.

Both outcome 1 and 2 fall into what is called the Automated Driving Level 4. In Level 4 the vehicle is capable of performing all driving functions under certain conditions. In Level 5 the vehicle can perform all driving functions under all conditions, and the step from 4 to 5 will still be a giant step to take.

Note that I’m only talking about cars here. We will see busses and trucks travelling pre-defined routes take advantage of AV technology as well as we will see robotaxis operate in more areas in the coming years.

What is interesting considering, though, is how attractive it would really be to finally arrive at the Automated Driving Level 5 for cars. What would Level 5 realistically gain different use cases? I’m not sure that even if we could produce Level 5 AVs, this would be as advantageous as it sounds for the average car user.

The cost of lidars, radars, cameras and all the other hardware and software going into AVs is very high. Equipping a Waymo car with the AV technology (a car that is Level 4, not Level 5), costs 300,000 to 400,000 USD. This cost will of course go down, if the equipment becomes standard and mass produced. But for now, there is only a potential business case in equipping cars with AV technology if you can save the salary of a driver, or if you can sell the AVs at an extremely high price. Hence, robotaxis seem to be the most likely use case for fully equipped AVs.

Trying to think it through

But let’s assume that the cost comes down, and mass consumers can buy cars with the finest AV technology. What then? Would you want the car to do everything for you, or would you still want to take over the wheel in certain situations? I think the latter. Think of the thousands of micro-situations that involve decisions and precision that would be bothersome to articulate in a formal command. When you park, when drive up to the front door to load your car, when you enter McDrive, when you go to the car wash etc. Stop, pull over, wait here, please go a little back and park under the tree in the shadow. All such orders are easy to translate into meaningful action for humans but having to articulate all the details in a manner that would turn the orders into actionable commands for a computer-car might feel a bit tedious. Then rather just take over the wheel yourself. Also note that the Waymo cars in Phoenix do not park properly, they just stop at the side of the road to pick up and drop off passengers. They avoid the complexity of finding and choosing a parking lot.

Maybe think of it this way: Even if you could afford it, would you like to travel by taxi and give orders to a driver your entire life? I don’t think so, not all the time, and especially not if this driver is a robot that is harder to communicate with than the average human taxi driver. Giving orders can feel like more work than just driving yourself.

I could see a future, where short distance driving is not autonomous for these reasons, while you might have the opportunity of activating the car’s AV system when going longer distances. This could also mean that the AV equipment will be different for different kinds of cars. Robotaxis will get the full and most expensive AV package, whereas the mass consumer car only is equipped for autonomous driving on the motorways or highways.

But then again, on the very long run, if driving yourself simply starts feeling wrong, because this is not your primary way of interacting with a car, then you might also prefer not to drive yourself on the very short distances. The infrastructure might also be adapted to better accommodate AVs in the kind of micro-situations mentioned above. Plus, a scenario where it even becomes illegal to drive yourself – because humans are less stable and predictable than robots – could also long term be the case, especially on the motorway, being the kind of roads that are best suited for autonomous driving. But that would all belong to a very distant future.

The impact on car sharing

So, for car sharing, what does it all mean here and now? Not really anything. Cars will become more convenient to drive and safer. We will of course also transition to electric vehicles within car sharing and car usage in general, but fully autonomous cars aren’t just around the corner.

Before reaching full autonomous driving, car sharing companies might also become able to offer some automated car delivery services. Either because the rental cars will be able to drive autonomously within certain areas, i.e., be able to deliver themselves to the user within such areas, or because cars become so well equipped with cameras and sensors that they can be operated from the distance, meaning that you could have a service team delivering cars through remote driving.

That being said, a million things will happen within car sharing when it comes to improving availability, accessibility and convenience of sharing cars. New technologies and offers will be developed at large scales. That will happen regardless of the development within AVs, and this is what we work on every day in a company like GoMore. But this is a different story.

In terms of AVs, we will for a long time be talking about incremental improvements to the world as we know it. Not about radical change overnight.

If you want to read more, I recommend reading the articles from CBS News and VTPI.