Jeg er ikke en bil

Matias Dalsgaard
Matias Dalsgaard · 3. juni 2022

(English below)

Da vi i sin tid fik idéen til GoMore, vidste vi ikke meget om biler. Det gør vi egentlig stadig ikke.

Men vi vidste noget om det rum, der opstår, når mennesker mødes i en bil. Og vi fornemmede, at der var en mulighed for at bruge biler anderledes.

Vi var to studerende, som boede i Freiburg i Tyskland og læste filosofi. Hvis vi skulle nogen steder i bil, var der altid flere med i bilen. Biler var forbundet med oplevelser og fællesskab, men vi ejede ikke en bil selv.

En aften, hvor vi sad og filosoferede over fremtiden, foreslog min GoMore-medstifter, Søren Riis, at vi kunne lave en hjemmeside for samkørsel. Han var inspireret af det tyske “Mitfahrzentrale”, som under dette ikke særligt poetiske navn formidlede samkørsel i Tyskland. Så gik vi i gang.

Det tog noget tid, før danskerne tog idéen om samkørsel og bildeling til sig, men med tiden gav deling mening for flere og flere mennesker, og vi lærte også selv meget mere om det fænomen, vi havde sat i værk.

Et stigende antal mennesker fik glæde af, hvordan bilen skaber trygge rammer for dialog. Ikke blot mellem venner, men også mellem mennesker, der møder hinanden for første gang. Her er plads og tid til refleksion, til personlige historier, til politiske dilemmaer, til musik, til vittigheder – og gerne i en god blanding.

Vi oplevede, hvad man får retur, når man vover at dele.
Dele viden, dele idéer, dele historier – og dele en bil.

Vi har siden udviklet flere forskellige muligheder for at dele biler: Nabo-til-nabo biludlejning. GoMore Nøglefri. Leasing af biler, som kan deles. Deling på tværs af en række europæiske lande.

Der er heldigvis stadig flere mennesker, der vil dele. Og det er vigtigt. Vi tror på, at dét at dele er kommet for at blive. Det bliver kun mere relevant, som vores samfund udvikler sig.

Produktionen af biler bidrager i stort omfang til planetens CO2-udledning, og udledningen fra produktionen bliver kun større af, at vi overgår til elbiler. Mens vi som samfund bliver rigere, køber vi flere og flere biler, der står ubrugte og fylder i byens gader. Derfor er vi er nødt til at gentænke bilforbruget. Det traditionelle forbrug er ikke svaret i fremtiden.

GoMore giver en del af svaret med vores deleløsninger, som vi fortsætter med at udvikle. Vores seneste skridt er, at vi i København i dette forår er begyndt at udleje biler i GoMores eget navn på vores platform. Bilerne skal ses som et supplement til de mange privatejede biler på platformen. Vi gør det for at kunne garantere en højere “forsyningssikkerhed” til dem, der søger en lejebil i København – så vores deleløsninger kan appellere til endnu flere mennesker.

På bilerne, som vi udlejer i eget navn, står budskabet “Jeg er ikke en bil”.
For os er en bil ikke bare en bil. Det har det aldrig været. Men hvad er det så? Noget, der forbinder os? Noget, der giver os frihed? Noget, vi skal bruge med omtanke?

Vi vil med “Jeg er ikke en bil” udfordre konventionel tænkning af de ting, vi omgiver os med og måden, vi bruger dem på. Biler er ikke bare biler, ting er ikke bare ting, men afhænger af, hvordan vi bruger dem.

Derfor vil vi gerne starte en dialog med dig. Hvad er en bil? Et mødelokale, en mulighed for frihed, et stillerum eller noget helt fjerde?

Del dine tanker på LinkedIn

Bedste hilsner,
Matias
(Jeg er ikke kun) CEO og co-founder

I am not a car

When we first had the idea for GoMore, we didn’t know much about cars. We still don’t. But we did know something about the space that is created when people meet in a car. And we felt there was an opportunity to use cars differently.

We were two students living in Freiburg, Germany, studying philosophy. If we went somewhere by car, there were always more people in the car. Cars were associated with experiences and community, but we didn’t own a car ourselves.
One evening, as we sat philosophising about the future, my GoMore co-founder, Søren Riis, suggested that we could make a website for carpooling. He was inspired by the German “Mitfahrzentrale”, which under this not very poetic name mediated carpooling in Germany. So we set to work.

It took a while for Danes to embrace the idea of carpooling and car sharing, but over time sharing made sense to more and more people, and we also learned a lot more about the phenomenon we had started ourselves. An increasing number of people enjoyed how the car creates a safe environment for dialogue. Not just between friends, but also between people meeting for the first time. There is space and time for reflection, for personal stories, for political dilemmas, for music, for jokes – and preferably in a good mix.

We experienced what you get back when you dare to share.
Sharing knowledge, sharing ideas, sharing stories – and sharing a car.

We have since developed several different car-sharing options: neighbour-to-neighbour car sharing. GoMore Keyless. Car leasing that can be shared. Sharing across a number of European countries.

Fortunately, more and more people want to share. And that’s important. We believe sharing is here to stay. It will only become more relevant as our society evolves.

Car production is a major contributor to the planet’s CO2 emissions, and the transition to electric cars will only increase emissions from production. As we get richer as a society, we buy more and more cars that sit unused and clutter up city streets. That’s why we need to rethink car use. Traditional consumption is not the answer for the future.

GoMore provides part of the answer with our sharing solutions, which we continue to develop. Our latest step is that in Copenhagen this spring we started renting cars in GoMore’s own name on our platform. The cars should be seen as a complement to the many privately owned cars on the platform. We do this to guarantee a higher “security of supply” for those looking for a rental car in Copenhagen – so that our sharing solutions can appeal to even more people.

The cars we rent out in our own name carry the message “I am not a car”.

For us, a car is not just a car. It never has been. But what is it? Something that connects us? Something that gives us freedom? Something we should use wisely?

With “I’m not a car” we want to challenge conventional thinking about the things we surround ourselves with and the way we use them. Cars are not just cars, things are not just things, but depend on how we use them.

That’s why we want to start a dialogue with you. What is a car? A meeting room, an opportunity for freedom, a quiet space or something else entirely?

Share your thoughts on LinkedIn

Best regards,
Matias
(I am not only) CEO and co-founder